Szanowni Państwo uprzejmie informuję, że obsługa telefoniczna możliwa jest w godzinach od. 10.00 do 15.00 od poniedziałku do czwartku. Zachęcam do korzystania z chatu- online z obsługą zgłoszeń w czasie rzeczywistym znajdującego się na stronie.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Komornik podlega nadzorowi sądu oraz nadzorowi odpowiedzialnemu prezesa sądu rejonowego, przy którym działa, zwanego dalej „prezesem właściwego sądu rejonowego”. Komornik przy wykonywaniu zadań kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym. Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Czynności te wykonuje komornik, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawach. 

Uzyskiwana przez komornika opłata egzekucyjna stanowi niepodatkową należność budżetową o charakterze publicznoprawnym pobieraną za czynności, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. poz. 770).

Kancelaria Komornika Sądowego Adam Nicewicz

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

Kancelaria Komornicza nr XV we Wrocławiu

BGŻ BNP PARIBAS 60 1600 1462 1827 9007 5000 0003  

  Tel. 71 750 60 52,  ID EPU 2549

NIP 7421923496

www.komornikwroclawski.pl

System teleinformatyczny do obsługi zajęć wierzytelności z rachunku bankowego jest usługą, którą Krajowa Izba Rozliczeniowa świadczy instytucjom wskazanym przepisami ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1311).

System elektroniczny otrzymuje zapytanie od uprawnionego organu egzekucyjnego które wskazuje wskazujące osobę dłużnika i jego identyfikatory (PESEL i NIP lub REGON). System bankowy sprawdza, czy dana osoba ficzynczna lub prawna widnieje jako klient banku, oraz odsyła informację zwrotną ze wskazaniem jedynie, czy dana osoba posiada, czy też nie posiada rachunku bankowego w danym banku. Szybkość uzyskiwania informacji,  w przypadku niektórych banków (udzielających odpowiedzi automatycznie) trwa kilka sekund a w pozostałych wypadkach dzień lub dwa co znacząco pozwala na ustalenie składników majątku dłużnika.

Stosownie do art.  893 kpc komornik doręcza pisma bankowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego, a bank wnosi pisma do komornika wyłącznie za pośrednictwem tego systemu.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest rejestrem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Rejestr prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Dostęp do wskazanej bazy znacznie przyspiesza pracę komornika umożliwiając mu bezpośredni dostęp do  danych znajdujących się w rejestrze. System pozwala również na uzyskanie danych niejawnych a pobrane informacje w znaczący sposób powalają na prawidłowe wprowadzenie danych w sprawie i uzyskanie dodatkowych wyznaczników.

Na podstawie art. 626 4 § 1 komornik składa wniosek o wpis wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.System teleinformatyczny obsługujący elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe jest systemem centralnym, zarządzanym przez Ministra Sprawiedliwości, przy współudziale samorządu notarialnego i komorniczego oraz Ministerstwa Finansów w zakresie identyfikacji osób mających prawo (obowiązek) składania wniosków za pośrednictwem tego systemu.

Za pomocą wskazengo systemu komornik sądowy dokonuje wpisu m.in.: o wszczęciu egzekucji z nieruchomości (art. 924).

Stosownie do Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym na podstawie art. 80c pkt. 18 komornik sądowy jest podmiotem któremy udostępnia się dane zgromadzone w centralnej ewidencji pojazdów. Bezpośredni dostęp do ewidencji pozwala organowi egzekuycyjnemu na szybkie ustalenie majątku ruchomego w zakresie pojazdów należących do dłużnika.

Postępowanie elektronicze zostało wprowadzone do Kodeksu postępowania cywilnego w wyniku jego nowelizacji, dokonanej przez ustawę z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Prowadzenie spraw w tym postępowaniu istnieje od 1 stycznia 2010 r.

Jeżeli wierzyciel uzyskał nakaz zapłaty wraz z klazulą wykoanlności, to po złozeniu wniosku za pośrednictwem systemu komornik sądowy weryfikuje  czy elektroniczny tytuł wykonawczy znajduje się w systemie i odpowiada wydrukowi. Komornik zamieszcza adnotację na dokumencie weryfikacyjnym i opatruje ją własnoręcznym czytelnym podpisem, pieczęcią urzędową komornika oraz datą, w której nazwa miesiąca jest wpisana słownie. 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej w skróceie ePUAP – ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Komornicy sądowi obecnieznie zobowiazaniu zostali do komunikacjji z za a administracyjnymi organami egzekucyjnymi za pośrednictem przedmiotowego portalu

Podobnie jak Ceidg dostęp do wskazanej bazy  REGON (BIR1) znacznie przyspiesza pracę komornika umożliwiając mu bezpośredni dostęp do  danych znajdujących się w rejestrze. System pozwala również na uzyskanie danych niejawnych a pobrane informacje w znaczący sposób powalają na prawidłowe wprowadzenie danych w sprawie i uzyskanie dodatkowych wyznaczników, zarówno osób fizyczny i prawnych.

przydatne linki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu

Adam Nicewicz

Kancelaria Komornicza nr XV we Wrocławiu

Godziny otwarcia kancelarii:

  • Poniedziałek 08:00-16:00
  • Wtorek        08:00-16:00
  • Środa          08:00-17:00
  • Czwartek     08:00-16:00
  • Piątek          08:00-15:00

 

Komornik przyjmuje strony we wt.10:00-15:00

Tel. 71 750 60 52, Fax 71 750 62 27,   ID EPU 2549

DANE KONTAKTOWE

Kancelaria mieści się pod adresem

ul. Gajowa 36/5, 50-519 Wrocław.

BGŻ BNP PARIBAS 60 1600 1462 1827 9007 5000 0003

  Tel. 71 750 60 52, Fax 71 750 62 27,   ID EPU 2549

www.komornikwroclawski.pl