Uprawnienia i obowiązki komornika

Niniejszy dział powstał aby przybliżyć Państwu charakter czynności podejmowanych przez Komornika Sądowego. Mam nadzieję, że przedstawione informacje przyczynią się do poszerzenia postrzeganie wizerunku organu egzekucyjnego jako funkcjonariusza publicznego działającego zgodnie z prawem i w jego granicach. W tym dziale znajdą Państwo również odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem egzekucyjnym. Jednocześnie informuje, że mogą Państwo oprócz korzystania z płatnej pomocy prawnej skorzystać z darmowej pomocy prawnej.

Z poważaniem 

Adam Nicewicz Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu

1. Kim jest komornik sądowy?

Stosownie do art. 1 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym , mając na uwadze że niektóre cechy jego pracy są jednak zbliżone do sposobu działania osób wykonujących wolny zawód (TK uznał komornika za „szczególny organ państwowy”; (wyrok TK z dnia 20 stycznia 2004 r., SK 26/03, Dz. U. Nr 11, poz. 101).

2. Jakie czynności może dokonywać komornik sądowy ?

Komornikom sądowym powierza się w szczególności następujące zadania:

1)wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym;

2)wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

3)sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Komornik, poza zadaniami określonymi powyżej ma prawo:

doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

3. Czy komornik sądowy może wykonywać czynności poza swoim rewirem ?

Co do zasady komornik sądowy może działać na obszarze swojego rewiru.

W sprawach dotyczących:

1) wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.);

2) wykonywania innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

ustawodawca umożliwił wierzyciel prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

1) o egzekucję z nieruchomości;

2) o wydanie nieruchomości;

3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;

4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

4. Czy komornik sądowy posiada odpowiednie umundurowanie?

Nie, obecnie komornik sądowy nie posiada obowiązku umundurowania. Poniżej przedstawiam rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1935 r. o stroju urzędowym komorników sądowych.

5. Czy komornik sądowy posiada legitymację służbową?

Tak, każdy komornik sądowy winnien posiadać identyfikator wydany przez Krajową Radę Komorniczą, który powinnien zawierać imię i nazwisko, zdjęcie, określenie pełnionej funkcji i oznaczenie sądu rejonowego, przy którym działa. Poniżej przedstawiam wzór identyfikatora komornika sądowego.

informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych

Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez

Kancelarię Komornika Sądowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu

Adam Nicewicz

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27  kwietnia  2016r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych  osobowych)  dalej  –  RODO,  Komornik  Sądowy  przy

Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu Adam Nicewicz  informuję:

I Tożsamość oraz dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych (art. 13 pkt 1 lit. a)

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu Adam Nicewicz z  siedzibą  przy  ul. Gajowa 36/5,  50-519 Wrocław  telefon

71 750 60 52

II Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (art. 13 pkt 1 lit. b)

Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  którym  jest  Pan  Roman Kwieciński Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniemdanych  osobowych  pisemnie  na  adres  siedziby  kancelarii 

lub/oraz poprzez adres e-mail iod.wroclaw.007@komornik.pl .

III Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (art. 13 pkt 1 lit. c)

Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  są  w  celu  prowadzenia  postępowania  egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem prawnie ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającym z art. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. okomornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771).  

IV Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych (art. 13 pkt. 1 lit. e) 

Zgodnie  z  właściwymi  przepisami  prawa  i  w  celu  wykonania  obowiązków  przez  nie  nałożonych komornik przekazuje Pani/Pana dane osobowe w toku postępowania egzekucyjnego stronom oraz uczestnikom postępowania, urzędom lub/oraz instytucją, a także innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa.

V Przekazanie danych osobowych poza EOG (art. 13 pkt. 1 lit. f)

Dane osobowe nie są̨ przesyłane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy

VI Okres, przez który będą przetwarzane dane osobowe (art. 13 pkt 2 lit. a)

Dane  są  przechowywane  przez  okres  wynikający  z  przepisów  rozporządzenia  ministra sprawiedliwości  z  dnia  14  grudnia  2018  r.  w  sprawie  przechowywania  i  niszczenia  akt  spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych.

VII Prawa podmiotu (art. 13 pkt 2 lit. b)

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w sprawach dotyczących wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczających oraz innych ustawowych zadań komornika nie przysługuje  prawo  do  usunięcia  danych,  sprzeciwu  i  przeniesienia  danych.  Prawo  dostępu  do danych osobowych realizowane jest na podstawie zasad określonych w art. 9 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej „k.p.c.”. Sprostowanie danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania realizowane jest wyłącznie na podstawie i w zakresie określonym w k.p.c. W przypadku pozyskiwania danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą, Komornikowi Sądowemu przysługuję wyłączenie od zobowiązania przekazania informacji wynikających z art. 14 RODO osobie, której dane pozyskał w inny sposób niż od tej osoby.

VIII Skarga w związku z przetwarzaniem danych osobowych (art. 13 pkt 2 lit. d)

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych w trakcie prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego narusza przepisy prawa, przysługuje Panu/Pani prawo do zwrócenia się ze skargą do Prezesa UODO z wyłączeniem spraw w zakresie których na czynności podejmowane przez  komornika  sądowego  przysługuje  skarga  w  rygorze  art.  767  k.p.c.  –  w  tym  przypadku

adresatem skargi powinien być sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika.

IX Informacja o obowiązku podania danych (art. 13 pkt 2 lit. e)

Podanie  danych  osobowych  jest  obowiązkowe.  Wynika  to  ze  wskazanych  powyżej  podstaw prawnych oraz jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań Komornika Sądowego.  

X Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany (art. 13 pkt 2 lit. f)

Dane osobowe stron oraz uczestników postępowania egzekucyjnego nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu

Adam Nicewicz

Kancelaria Komornicza nr XV we Wrocławiu

Godziny otwarcia kancelarii:

  • Poniedziałek 08:00-16:00
  • Wtorek        08:00-16:00
  • Środa          08:00-17:00
  • Czwartek     08:00-16:00
  • Piątek          08:00-15:00

 

Komornik przyjmuje strony we wt.10:00-15:00

Tel. 71 750 60 52, Fax 71 750 62 27,   ID EPU 2549

DANE KONTAKTOWE

Kancelaria mieści się pod adresem

ul. Gajowa 36/5, 50-519 Wrocław.

BGŻ BNP PARIBAS 60 1600 1462 1827 9007 5000 0003

  Tel. 71 750 60 52, Fax 71 750 62 27,   ID EPU 2549

www.komornikwroclawski.pl