CO NALEŻY ZROBIĆ, BY ROZPOCZĄĆ EGZEKUCJĘ ALIMENTÓW PRZEZ KOMORNIKA?

W przypadku uchylania się od obowiązku alimentacyjnego można skorzystać z pomocy komornika. W tym celu należy złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z tytułem wykonawczym. We wniosku należy podać dokładne dane dłużnika oraz wysokość zaległych należności wraz z odsetkami – usprawni to odzyskiwanie długów przez komornika.

CO W PRZYPADKU PROBLEMU Z USTALENIEM MAJĄTKU BĄDŹ MIEJSCA ZAMIESZKANIA DŁUŻNIKA?

Jeśli komornik sądowy nie może ustalić miejsca pobytu lub też stanu majątkowego i miejsca zatrudnienia osoby, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, wówczas składa on wniosek o wyjawienie majątku. W przypadku trudności z ustaleniem adresu zostaje wszczęte policyjne dochodzenie. Jeżeli działania te nie przyniosą skutku i odzyskiwanie długów nie jest możliwe, dłużnik zostaje wpisany jako niewypłacalny do Krajowego Rejestru Sądowego.

CZY KOMORNIK POBIERA OPŁATY ZA ODZYSKIWANIE DŁUGÓW?

Praca komornika sądowego wymaga podjęcia wielu czasochłonnych czynności, których kosztem zostaje obarczony dłużnik alimentacyjny. Kwota ta zostaje doliczona do kwoty zaległych alimentów wraz z odsetkami, a także kosztami sądowymi.

CZY EGZEKUCJA ALIMENTÓW MOŻE ZOSTAĆ ZAWIESZONA?

Tak, ale jedynie na wniosek wierzyciela (rodzica/prawnego opiekuna dziecka bądź też samego dziecka, gdy jest ono pełnoletnie) bądź sądu (w przypadku wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego przez dłużnika sąd może zawiesić egzekucję do czasu rozpoznania zawartego w pozwie żądania).

CO W SYTUACJI, GDY DŁUŻNIK PRZEBYWA W ZAKŁADZIE KARNYM?

Pobyt dłużnika w zakładzie karnym nie zwalnia go z obowiązku alimentacyjnego. W takiej sytuacji zarówno komornik, jak i sam wierzyciel może złożyć tytuł wykonawczy bezpośrednio u dyrektora zakładu karnego. Alimenty będą wówczas wypłacane z wynagrodzenia za pracę wykonywaną przez skazanego bądź z jego pieniędzy znajdujących się w depozycie zakładu karnego.

CO MOŻE ZAJĄĆ KOMORNIK W CELU ODZYSKANIA DŁUGÓW?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odzyskiwanie długów może nastąpić w drodze zajęcia ruchomości, nieruchomości, a także wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, innych wierzytelności oraz pozostałych praw majątkowych dłużnika.

JAK WYBRAĆ KOMORNIKA?

Wierzyciel ma prawo wybrać komornika z dowolnego miejsca z całej Polski. Oznacza to, że mieszkając w Poznaniu, możemy skorzystać z usług komornika sądowego na przykład z Wrocławia czy też każdego innego miasta. Kwestię tę reguluje Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji: „wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium RP, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio” (art. 8 ust. 5).

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu

Adam Nicewicz

Kancelaria Komornicza nr XV we Wrocławiu

Godziny otwarcia kancelarii:

  • Poniedziałek 08:00-16:00
  • Wtorek        08:00-16:00
  • Środa          08:00-17:00
  • Czwartek     08:00-16:00
  • Piątek          08:00-15:00

 

Komornik przyjmuje strony we wt.10:00-15:00

Tel. 71 750 60 52, Fax 71 750 62 27,   ID EPU 2549

DANE KONTAKTOWE

Kancelaria mieści się pod adresem

ul. Gajowa 36/5, 50-519 Wrocław.

BGŻ BNP PARIBAS 60 1600 1462 1827 9007 5000 0003

  Tel. 71 750 60 52, Fax 71 750 62 27,   ID EPU 2549

www.komornikwroclawski.pl